صفحه ای که هم اکنون در حال مشاهده آن هستید در داشبورد مدیریت بعنوان هدف هوشمند برای بررسی رفتار بازدید کنندگان ایجاد شده است

کد کلاس منو (منوی همبرگری) نیز بعنوان رخداد کلیک هدفگذاری شده بنابراین با کلیک کاربر روی آن می توان در داشبورد مدیریت انرا مورد بررسی قرار داد